• การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ e-SAR สำหรับส่วนราชการ

  • การใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

  • โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าใหม่ของกระทรวงเพื่อให้พร้อมต่อการทำงาน

  • การวางแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์

  • หลักสูตร Big Data สำหรับบุคลากร IT (ปี 2559)

  • หลักสูตรการสื่อสารและการบริหารจัดการโครงการ 4.0 สำหรับบุคลากร (ปี 2559)

  • หลักสูตรดิจิทัล สำหรับผู้บริหาร (ผู้บริหารระดับสูง)

  • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสหรัฐอเมริกากับการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี Blockchain และบทเรียนการนำ Distributed Ledger Technology มาใช้ในภาครัฐ