• การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสหรัฐอเมริกากับการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี Blockchain และบทเรียนการนำ Distributed Ledger Technology มาใช้ในภาครัฐ